Aanvraagtype CSC

Aanvraagtype CSC

Wat is aanvraagtype CSC?

U komt in aanmerking voor een dossier van het type CSC (“Contractant heeft de Saneringsprocedure zelf Compleet beëindigd”) als u de saneringsprocedure zelf uitgevoerd en voltooid hebt en een eindverklaring hebt. Op dat moment kunt u aan Promaz de terugbetaling vragen van de gemaakte kosten. Promaz evalueert uw terugbetalingsaanvraag op basis van de aangeleverde documenten en bepaalt het terug te betalen bedrag. Klik hier om na te gaan welke kosten in aanmerking komen en welke kosten worden uitgesloten van terugbetaling.

1. Overeenkomst met Promaz
  • Stap 1: Aanvraag indienen via e-loket of via invulformulier
  • Stap 2: Aanvraag evalueren door Fonds op volledigheid en ontvankelijkheid (duurtijd 3 maanden)
  • Stap 3: Opmaak overeenkomst door Fonds
  • Stap 4: Ondertekenen overeenkomst door aanvrager
2. In functie van type aanvraag CSC
  • Stap 1: Opmaak van invulformulier facturen door Fonds
  • Stap 2: Aanleveren van facturen en betalingsbewijzen door de aanvrager
  • Stap 3: Evaluatie van Terugbetalingsaanvraag door het Fonds
  • Stap 4: Terugbetaling door het Fonds van de aanvaarde kosten
  • (duurtijd: functie van aantal dossiers en beschikbare middelen)

Wat is een bewijs van ‘woonfunctie’?
Deze informatie vind u hier

Welke dossiers krijgen prioriteit? 
Het doel van de prioriteitsindex (PIP) is het bepalen van de saneringsprioriteit, gesteund op het risico voor mens en milieu van de aangetroffen verontreiniging en gesteund op socio-economische overwegingen, voor alle aanvragen waarvoor een ontvankelijke aanvraag voor tussenkomst is ingediend. 

Volgende randvoorwaarden zijn van belang voor het opstellen van de prioriteitsbepaling: 

-In eerste instantie moeten de dossiers aangepakt kunnen worden waar een dreigend gevaar voor mens of milieu aanwezig is;
-De verdere indeling van de dossiers houdt rekening met de aanwezigheid van een woonfunctie: dossiers met een woonfunctie worden prioritair behandeld en moeten sneller worden aangepakt dan dossiers met een andere functie dan een woonfunctie;
-Er worden voorrangscriteria aangenomen in functie van de gezondheidsrisico's, de milieunoodzaak of socio-economische overwegingen.