Aanvraagtype CSC

Bij aanvraagtype CSC gaat het om een financiële tussenkomst. U komt in aanmerking voor een dossier van het type CSC (“Contractant heeft de Saneringsprocedure zelf Compleet beëindigd”) als de bodemsanering conform de van toepassing zijnde gewestelijke wetgeving reeds werd uitgevoerd voor de indiening van de aanvraag (eindverklaring beschikbaar) en als de bodemsaneringswerken gestart zijn uiterlijk 31/05/2022. U komt ook in aanmerking voor een dossier van het type CSC als de gewestelijke bodemsaneringsprocedure is afgerond zonder verdere noodzaak tot bodemsaneringswerken, dit op voorwaarde dat de eindverklaring door de regionale overheid is afgeleverd uiterlijk op 28 februari 2022, bijvoorbeeld een goedkeuring van het beschrijvend bodemonderzoek waaruit blijkt dat er geen bodemsanering nodig was.

Op dat moment kunt u aan Promaz de terugbetaling vragen van de gemaakte kosten. Promaz evalueert uw terugbetalingsaanvraag op basis van de aangeleverde documenten en bepaalt het terug te betalen bedrag. Klik hier om na te gaan welke kosten in aanmerking komen en welke kosten worden uitgesloten van terugbetaling.

1. Overeenkomst met Promaz
  • Stap 1: Aanvraag indienen via e-loket of via invulformulier
  • Stap 2: Aanvraag evalueren door Fonds op volledigheid en ontvankelijkheid (duurtijd 3 maanden)
  • Stap 3: Opmaak overeenkomst door Fonds
  • Stap 4: Ondertekenen overeenkomst door aanvrager
2. In functie van type aanvraag CSC
  • Stap 1: Opmaak van invulformulier facturen door Fonds
  • Stap 2: Aanleveren van facturen en betalingsbewijzen door de aanvrager
  • Stap 3: Evaluatie van Terugbetalingsaanvraag door het Fonds
  • Stap 4: Terugbetaling door het Fonds van de aanvaarde kosten
  • (duurtijd: functie van aantal dossiers en beschikbare middelen)

De effectieve terugbetaling zal gebeuren volgens de prioriteitsindex (PIP). Er zal voorrang gegeven worden aan dossiers met een woonfunctie en rekening gehouden worden met de datum van indiening van de aanvraag tot tussenkomst. 

Wat is een bewijs van ‘woonfunctie’?
Deze informatie vindt u hier