Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden (hierna “AV”) gaan uit van het Bodemsaneringsfonds voor gasolietanks voor verwarmingsdoeleinden vzw, ook gekend als Promaz vzw, met maatschappelijke zetel te 1140 Evere, Jules Bordetlaan 166, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0726.647.586, RPR Brussel NL en met bankrekeningnummer BE30736057855211 bij een Belgische kredietinstelling (hierna "Promaz", "wij", "ons" of "onze"), te contacteren via het e-mailadres: info@promaz.be

Promaz vindt haar oorsprong in het Samenwerkingsakkoord van 25 juli 2018 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering en financiering van de bodemsanering van tankstations en gasolietanks voor verwarmingsdoeleinden, waarmee werd ingestemd door de betrokken overheden (hierna “Samenwerkingsakkoord”). De bepalingen van het Samenwerkingsakkoord zijn van toepassing op uw Aanvraag en kunnen hier geconsulteerd worden. 

Deze AV zijn van toepassing op de aanvraag die u indient op de website: www.promaz.be (hierna “Aanvraag”).

DOOR UW AANVRAAG IN TE DIENEN AANVAARDT U DE AV

Door het indienen van uw Aanvraag, bevestigt u en erkent u dat u op afdoende wijze werd geïnformeerd over deze AV, dat u deze aanvaardt en dat u zich ertoe verbindt deze strikt na te leven. Indien u niet akkoord gaat met deze AV, kan u online geen aanvraag indienen. We raden aan dat u de AV opslaat en afdrukt zodat u ze later kan consulteren. 

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Door uw bezoek aan en/of gebruik van onze website en het indienen van een Aanvraag verwerken wij uw persoonsgegevens overeenkomstig onze Privacy Policy.

WIJZIGINGEN AAN DEZE AV EN DE WEBSITE

Promaz behoudt zich het recht voor om, op eigen initiatief, op eender welk moment en zonder voorgaande waarschuwing, deze AV of de website geheel of gedeeltelijk te wijzigingen, aanpassen, aanvullen of verwijderen.U dient deze AV herhaaldelijk te raadplegen met het oog op wijzigingen. 

De AV die van kracht zijn op het moment dat u de Aanvraag indient zullen van toepassing zijn.

Deze AV werden het laatst aangepast op 15 maart 2022

WE KUNNEN GEEN ONONDERBROKEN WERKING VAN DE WEBSITE GARANDEREN

De website is gratis te bezoeken. We kunnen niet garanderen dat de website, of enige inhoud daarop, te allen tijde beschikbaar of ononderbroken zal zijn. We kunnen de website geheel of gedeeltelijk intrekken, schorsen of de beschikbaar beperken indien dit vereist zou zijn voor juridische, zakelijke of operationele doeleinden. We proberen u hiervan tijdig op de hoogte te stellen. In zoverre wettelijk toegelaten, sluit Promaz elke aansprakelijkheid in dit verband uit.

U DIENT UW ACCOUNTGEGEVENS VEILIG TE HOUDEN

Indien u een Aanvraag wenst in te dienen wordt er een account aangemaakt en wordt u een gebruiker identificatiecode, paswoord of enige andere informatie die deel uitmaakt van ons veiligheidsbeleid verstrekt. U dient deze informatie als vertrouwelijk te behouden. U mag deze informatie niet aan derden meedelen. We behouden ons het recht voor om uw account te blokkeren, op eender welk moment zonder voorafgaande waarschuwing, indien u eraan verzaakt te voldoen aan de verplichtingen in deze AV of we hiertoe ernstige vermoedens hebben. 

Indien u weet of vermoed dat iemand anders dan u kennis heeft van uw accountgegevens, dient u ons per kerende hiervan op de hoogte te stellen via privacy@promaz.be.

INDIENEN VAN UW AANVRAAG 

Informatie die u verstrekt

Bij het indienen van uw Aanvraag dient u bepaalde zaken te verklaren en ons bepaalde informatie/documentatie te verstrekken (hierna “Informatie”).

U garandeert dat de Informatie waarachtig, actueel en correct is en dat u gerechtigd bent deze Informatie aan Promaz te verstrekken in het kader van uw Aanvraag.

U mag geen Informatie uploaden, posten of verzenden dat:

  • obsceen, schokkend of lasterlijk is of dat enige persoon zijn recht op privacy, publiciteit en reputatie aantast of dat op enige andere manier schadelijk kan zijn voor anderen;

 

  • in strijd is met enige lokale, nationale, Europese of internationale wetgeving, inclusief maar niet beperkt tot, de wetgeving inzake auteursrecht, merkenrecht, laster en eerroof, verwerking van persoonsgegevens en beveiliging van informatie (knowhow en bedrijfsgeheimen);

 

  • onderhevig is aan enig intellectueel eigendomsrecht, zoals maar niet beperkt tot auteursrecht, en waarvan u niet alle rechten heeft of in het geval dat het eigendom is van een derde, u niet de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming heeft van de houder van het intellectuele eigendomsrecht;

 

  • virussen kan introduceren of onze IT infrastructuur op een andere wijze kan beschadigen.

 

U garandeert dat de Informatie die u verstrekt in lijn is met deze AV. U zal Promaz vrijwaren tegen alle mogelijke vorderingen, acties of verzoeken met betrekking tot onder andere schade, verlies, aansprakelijkheid, kosten en uitgaven (inclusief wettelijke of andere professionele kosten) die derden zouden instellen ingevolge uw gebruik van de website in strijd met deze AV.

Enige Informatie die u verstrekt in het kader van uw Aanvraag wordt beschouwd als niet vertrouwelijk en niet verbonden aan enige eigendomsrechten. U behoudt de intellectuele eigendomsrechten die rusten op deze Informatie maar u geeft ons hierbij, en wij aanvaarden, een niet-exclusieve, royalty vrije licentie voor onbepaalde duur en geldig voor de hele wereld om deze Informatie te gebruiken, opslaan, kopiëren, verspreiden en beschikbaar te stellen van derden. 

Aan het indienen van uw Aanvraag is een wettelijke administratiekost verbonden van 30,25 € inclusief BTW die verwerkt kan worden door een externe betalingsdienstverlener. 

U ontvangt een bevestiging dat uw Aanvraag werd ingediend

Behandelen van uw Aanvraag

Binnen drie (3) maanden na ontvangst van uw Aanvraag laat Promaz u weten of deze ontvankelijk en volledig is. Indien dit het geval is, bezorgt Promaz u het vereiste aantal ondertekende exemplaren van de overeenkomst die gesloten zal worden tussen u en Promaz, alsook instructies inzake het tegentekenen en terugbezorgen van de ondertekende overeenkomst aan Promaz. 

Indien Promaz de Aanvraag onontvankelijk en/of onvolledig verklaart, deelt het de redenen daarvan, per aangetekend schrijven, aan u mee. Zo nodig wordt u een bijkomende termijn toegekend om uw Aanvraag in overeenstemming te brengen en de ontbrekende Informatie te verstrekken. Indien u nalaat deze Informatie te bezorgen binnen deze bijkomende termijn wordt de Aanvraag van rechtswege geacht onontvankelijk en onvolledig te zijn. 

De termijnen bedoeld in de voorgaande paragrafen vangen aan de dag na ontvangst van het aangetekend schrijven. 

De behandeling van de Aanvraag en enige tussenkomst van Promaz vindt plaats onder de bepalingen van het Samenwerkingsakkoord, zoals van kracht is op datum van de Aanvraag, op basis van de prioriteitenlijst van Promaz en in functie en tot het beloop van de beschikbare financiële middelen van Promaz.

 

Wijzigen/intrekken van uw aanvraag

 

U kan uw Aanvraag raadplegen via uw onlineaccount. U kan te allen tijde uw Aanvraag intrekken. Indien u uw Aanvraag wil wijzigen neemt u best contact op met Promaz via info@promaz.be

 

Bij het wijzigen/intrekken van uw Aanvraag wordt de administratiekost niet terugbetaald. Indien u nadien beslist opnieuw een Aanvraag in te dienen zal u deze administratiekost opnieuw moeten betalen.

 

WEBSITES WAAR WE NAAR LINKEN

Waar de website hyperlinks bevat naar andere websites die worden uitgebaat door derden, worden deze hyperlinks enkel voorzien voor informatieve doeleinden. Promaz controleert de inhoud van deze websites niet, is hier niet voor verantwoordelijk en kan bijgevolg niet aansprakelijk gehouden worden voor enige schade ingevolge het volgen van de hyperlinks.

We verbinden ons ertoe om hyperlinks op onze website die zouden leiden naar ongepaste of schadelijke inhoud van een website van derden te verwijderen binnen een redelijke termijn nadat wij hiervan kennis hebben genomen. 

LINKEN NAAR DE WEBSITE

U mag linken naar de landingspagina (home page) van de website op een website of online platform, waarvan u eigenaar bent of waar u verantwoordelijk voor bent, op een manier die eerlijk en wettelijk is en die geen afbreuk doet aan onze reputatie of hier een onrechtvaardig voordeel uit trekt. Framing en deep linking zijn niet toegestaan. 

Met de hyperlink naar onze website mag u op geen enkele wijze doen uitschijnen dat er enige vorm van associatie, goedkeuring of onderschrijving langs onze kant bestaat waar dit geenszins het geval is. 

We behouden ons het recht voor om de verleende toestemmingen inzake linken te allen tijde zonder voorafgaande waarschuwing in te trekken. 

Indien u wenst te linken naar de website op een andere wijze dan deze die bovenstaand uiteen werden gezet, gelieve ons te contacteren via info@promaz.be.

AANSPRAKELIJKHEID

In zoverre als wettelijk toegelaten, aanvaardt Promaz geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, inclusief onrechtstreekse schade, zoals, maar niet beperkt tot verlies van gegevens, verlies van winst, verkoop, zaken of omzet, onderbreking van uw handelsactiviteiten, verlies van een kans of aantasting van uw reputatie, ingevolge het gebruik of de onmogelijkheid tot het gebruik van de website of enig gebruik of vertrouwen op de inhoud van de website.

WE ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR VIRUSSEN EN U MAG ZE NIET INTRODUCEREN

Hoewel we alle redelijke maatregelen nemen in dit verband, kunnen we niet garanderen dat onze website volledig beveiligd is tegen of volledig vrij is van virussen. 

U bent zelf verantwoordelijk voor de instellingen van uw IT-infrastructuur, computerprogramma’s en platform om onze website te bezoeken. U dient uw eigen beschermingssoftware tegen virussen te installeren. 

U mag onze website niet misbruiken en opzettelijk (of alleszins met uw medeweten) virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal introduceren dat schadelijk is of technische schade kan veroorzaken. U dient zich te onthouden van enige poging om onwettig toegang te verkrijgen tot onze website de server waarop onze website wordt bewaard of enige andere server, computer of databank verbonden aan onze website. U mag onze website niet aanvallen middels een “denial-of-service”-aanval of een “distributed denialof service”-aanval. U mag de website noch rechtstreeks noch onrechtstreeks decompileren, wijzigen, onderwerpen aan reverse engineering of op enige andere wijze proberen achterhalen wat de broncode is of wat andere achterliggende ideeën of algoritmes van de website zijn. 

Door deze bepaling te schenden zou u eveneens een misdrijf begaan onder het Belgische Strafwetboek. We zij zullen dergelijke inbreuken dan ook melden aan de bevoegde autoriteiten en wij zullen meewerken met dergelijke autoriteiten door onder andere uw identiteit aan hen kenbaar te maken. In geval van dergelijke inbreuk houdt uw recht om onze website te gebruiken onmiddellijk op te bestaan. 

OVERIGE BEPALINGEN

Als een deel van deze AV nietig of ongeldig wordt verklaard, om welke reden dan ook, blijven de andere onderdelen van deze AV geldig en toepasselijk alsof de nietige of ongeldige delen er geen deel van zouden uitmaken. 

Het niet uitoefenen van enig recht dat voortvloeit uit de bepalingen van de AV wordt op generlei wijze beschouwd als een afstand van recht in hoofde van Promaz. 

Deze AV worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens het Belgische recht, en de rechtbanken van Brussel zullen exclusieve bevoegdheid hebben om te oordelen over geschillen in verband met deze AV.