Aanvraagtype CSW

Bij aanvraagtype CSW gaat het om een financiële tussenkomst. U komt in aanmerking voor een dossier van het type CSW (“Contractant Saneert en uiterlijk op 31/05/2022 zijn de Werken al gestart”) als u zelf de bodemsanering verderzet en financiert, tot u een eindverklaring van de overheid hebt gekregen. 

Daarna kunt u aan Promaz een terugbetaling vragen van de gemaakte kosten. Promaz evalueert deze terugbetalingsaanvraag op basis van aangeleverde documenten en bepaalt het terug te betalen bedrag. Klik hier om na te gaan welke kosten in aanmerking komen en welke kosten worden uitgesloten van terugbetaling.

Om de terugbetaling optimaal te laten verlopen, dienen bij de uitvoering van de bodemsanering deze voorwaarden door de aanvrager en de bodemsaneringsdeskundige te worden gerespecteerd.

1. Overeenkomst met Promaz
 • Stap 1: Aanvraag indienen via e-loket of via invulformulier
 • Stap 2: Aanvraag evalueren door Fonds op volledigheid en ontvankelijkheid (duurtijd 3 maanden)
 • Stap 3: Opmaak overeenkomst door Fonds
 • Stap 4: Ondertekenen overeenkomst door aanvrager
2. In functie van type aanvraag CSW
 • Stap 1: Opmaak van saneringsprogramma van alle dossiers in functie van Prioriteitsindex
 • Stap 2: Opstart en uitvoering van bodemsanering door Aanvrager met advies van Fonds
 • Stap 3: Goedkeuring van bodemsanering door het Overheid
 • Stap 4: Opmaak van invulformulier facturen door Fonds
 • Stap 5: Aanleveren van facturen en betalingsbewijzen door de Aanvrager
 • Stap 6: Evaluatie van Terugbetalingsaanvraag door het Fonds
 • Stap 7: Terugbetaling door het Fonds van de aanvaarde kosten in functie Prioriteitsindex. (Duurtijd: functie van aantal dossiers en beschikbare middelen)

De effectieve terugbetaling zal gebeuren volgens de prioriteitsindex (PIP). Er zal voorrang gegeven worden aan dossiers met een woonfunctie en rekening gehouden met de datum van indiening van de aanvraag tot tussenkomst.

Wat is een bewijs van ‘woonfunctie’?
Deze informatie vindt u hier