Aanvraagtype PSO

U komt in aanmerking voor een dossier van het type PSO (“Promaz Saneert en neemt de bodemsaneringsprocedure over na het eerste Onderzoek van de bodemverontreiniging”) als Promaz de noodzakelijke bijkomende bodemonderzoeken en bodemsaneringswerken kan laten uitvoeren en financieren tot een eindverklaring van de overheid is gekregen. 

PSO: timing en termijnen 

Nadat de aanmeldingsperiode van drie jaar is verstreken, zal Promaz een definitief zicht hebben op het aantal uit te voeren dossiers en het beschikbaar budget. De timing van de effectieve start kan momenteel dus nog niet vastgelegd worden.

Uitzonderlijke dossiers die een acuut milieu- en gezondheidsrisico inhouden, zullen al opgestart worden in de aanmeldingsperiode.

Ook bij dit type aanvraag is er na afloop van de bodemsanering door Promaz een mogelijkheid tot terugbetaling van reeds uitgevoerde kosten van de aanvrager. 
Indien de aanvrager sneller wenst te saneren, bestaat de mogelijkheid om na de aanmeldingsperiode éénmalig over te schakelen naar het aanvraagtype CSO, dit mits goedkeuring door Promaz en onder deze voorwaarden

1. Overeenkomst met Promaz
  • Stap 1: Aanvraag indienen via e-loket of via invulformulier
  • Stap 2: Aanvraag evalueren door Fonds op volledigheid en ontvankelijkheid (duurtijd 3 maanden)
  • Stap 3: Opmaak overeenkomst door Fonds
  • Stap 4: Ondertekenen overeenkomst door aanvrager
2. In functie van type aanvraag PSO
  • Stap 1: Opmaak van totaal saneringsprogramma van alle dossiers in functie van Prioriteitsindex (duurtijd: functie van aantal dossiers en beschikbare middelen)
  • Stap 2: Voorstel van opname op saneringsprogramma jaar X in functie van Prioriteitsindex
  • Stap 3: Goedkeuring saneringsprogramma jaar X door Overheid
  • Stap 4: Opstart in jaar X en uitvoering van bodemsanering door Fonds
  • Stap 5: Goedkeuring van bodemsanering door het Overheid
  • Stap 6: Mogelijkheid tot terugbetaling van kosten door het Fonds

Wat is een bewijs van ‘woonfunctie’?
Deze informatie vind u hier

Welke dossiers krijgen prioriteit? 
Het doel van de prioriteitsindex (PIP) is het bepalen van de saneringsprioriteit, gesteund op het risico voor mens en milieu van de aangetroffen verontreiniging en gesteund op socio-economische overwegingen, voor alle aanvragen waarvoor een ontvankelijke aanvraag voor tussenkomst is ingediend. 

Volgende randvoorwaarden zijn van belang voor het opstellen van de prioriteitsbepaling: 

-In eerste instantie moeten de dossiers aangepakt kunnen worden waar een dreigend gevaar voor mens of milieu aanwezig is;
-De verdere indeling van de dossiers houdt rekening met de aanwezigheid van een woonfunctie: dossiers met een woonfunctie worden prioritair behandeld en moeten sneller worden aangepakt dan dossiers met een andere functie dan een woonfunctie;
-Er worden voorrangscriteria aangenomen in functie van de gezondheidsrisico's, de milieunoodzaak of socio-economische overwegingen.