Aanvraag type PSW

Aanvraag type PSW

U komt in aanmerking voor een dossier van het type PSW (“Promaz Saneert en neemt de bodemsaneringsprocedure over, nadat u zélf al begonnen was met de uitvoering van bodemsaneringswerken uiterlijk op 28/02/2022 zoals in de wetgeving van het gewest is bepaald”) als Promaz de noodzakelijke bijkomende bodemonderzoeken en bodemsaneringswerken kan laten uitvoeren en financieren, tot er een eindverklaring  van de overheid is gekregen. 
Daarna kunt u aan het fonds een terugbetaling van de door u gemaakte bodemsaneringskosten vragen. Promaz evalueert deze terugbetalingsaanvraag op basis van de aangeleverde documenten en bepaalt het terug te betalen bedrag. Klik hier om na te gaan welke kosten in aanmerking komen en welke kosten worden uitgesloten van terugbetaling.

1. Overeenkomst met Promaz
  • Stap 1: Aanvraag indienen via e-loket of via invulformulier
  • Stap 2: Aanvraag evalueren door Fonds op volledigheid en ontvankelijkheid (duurtijd 3 maanden)
  • Stap 3: Opmaak overeenkomst door Fonds
  • Stap 4: Ondertekenen overeenkomst door aanvrager
2. In functie van type aanvraag PSW
  • Stap 1: Opmaak van totaal saneringsprogramma van alle dossiers in functie van Prioriteitsindex (duurtijd: functie van aantal dossiers en beschikbare middelen)
  • Stap 2: Voorstel van opname op saneringsprogramma jaar X in functie van Prioriteitsindex
  • Stap 3: Goedkeuring saneringsprogramma jaar X door Overheid
  • Stap 4: Opstart in jaar X en uitvoering van bodemsanering door Fonds
  • Stap 5: Goedkeuring van bodemsanering door het Overheid
  • Stap 6: Mogelijkheid tot terugbetaling van kosten door het Fonds

Wat is een bewijs van ‘woonfunctie’?
Deze informatie vind u hier

Welke dossiers krijgen prioriteit? 
Het doel van de prioriteitsindex (PIP) is het bepalen van de saneringsprioriteit, gesteund op het risico voor mens en milieu van de aangetroffen verontreiniging en gesteund op socio-economische overwegingen, voor alle aanvragen waarvoor een ontvankelijke aanvraag voor tussenkomst is ingediend. 

Volgende randvoorwaarden zijn van belang voor het opstellen van de prioriteitsbepaling: 

-In eerste instantie moeten de dossiers aangepakt kunnen worden waar een dreigend gevaar voor mens of milieu aanwezig is;
-De verdere indeling van de dossiers houdt rekening met de aanwezigheid van een woonfunctie: dossiers met een woonfunctie worden prioritair behandeld en moeten sneller worden aangepakt dan dossiers met een andere functie dan een woonfunctie;
-Er worden voorrangscriteria aangenomen in functie van de gezondheidsrisico's, de milieunoodzaak of socio-economische overwegingen.