AANVRAAGTYPE PSW*

Pijltje naar linksTerug

Bij aanvraagtype PSW gaat het om een operationele én financiële tussenkomst.  
*PSW: Promaz Saneert en neemt de bodemsaneringsprocedure over, nadat u zélf al begonnen was met de uitvoering van de Werken (uiterlijk op 28/02/2022, zoals in de wetgeving van het gewest is bepaald).  

 

Promaz zet de werkzaamheden verder  
U komt in aanmerking als u zélf al begonnen was met de saneringswerken (uiterlijk op 28/02/2022). U hebt echter liever dat Promaz de werken van u overneemt. Het fonds zal de noodzakelijke bijkomende bodemonderzoeken en -saneringswerken laten uitvoeren en financieren, tot uw dossier volledig afgerond is en er een eindverklaring van de overheid is.    

 

Timing en termijnen   
Pas als de aanmeldingsperiode afloopt op 28/02/2025, zal Promaz een definitief zicht krijgen op het aantal uit te voeren dossiers en het beschikbare budget. De timing van de effectieve start van de saneringsoperaties kan op dit moment dus nog niet vastgelegd worden.  
​​

Uitzonderlijke dossiers 

Dossiers die een acuut milieu- en gezondheidsrisico inhouden zullen wél al opgestart worden in de aanmeldingsperiode. ​

 ​

Terugbetaling is mogelijk 

Bij aanvraagtype PSW kunt u na afloop van de bodemsanering door Promaz ook een terugbetaling aanvragen. Het gaat dan om kosten die u als aanvrager al gemaakt hebt. ​

 

1. Opstart procedure 

 1. Dien een aanvraag in bij Promaz via e-loket of via invulformulier 
 2. Promaz evalueert uw aanvraag op volledigheid en ontvankelijkheid (duurtijd 3 maanden) ​
 3. Promaz maakt een overeenkomst op ​
 4. U (de aanvrager) ondertekent de overeenkomst ​

2. In functie van aanvraagtype PSW 

 1. Promaz maakt het saneringsprogramma op van alle dossiers, in functie van de Prioriteitsindex (duurtijd in functie van aantal dossiers en beschikbare middelen) ​
 2. In functie van de Prioriteitsindex stelt Promaz voor om de sanering op te nemen in een jaarlijks op te stellen saneringsprogramma​
 3. De overheid keurt het saneringsprogramma goed ​
 4. Promaz start de uitvoering van de bodemsanering op​
 5. De overheid keurt de uitgevoerde bodemsanering goed  ​
 6. Promaz heeft de mogelijkheid tot terugbetaling van kosten 

 

Welke dossiers krijgen prioriteit?   ​ 
Elk dossier wordt getoetst aan de prioriteitsindex (PIP), om de dringendheid van de sanering te bepalen. Die hangt af van het risico dat de aangetroffen verontreiniging inhoudt voor mens en milieu. Voor alle ontvankelijke aanvragen geldt dat ook socio-economische overwegingen meetellen in het bepalen van de prioriteit van aanpak.  ​

 ​

Deze randvoorwaarden bepalen mee de prioriteit:  

 •  dossiers die een dreigend gevaar vormen voor mens en dier moeten in eerste instantie aangepakt worden; ​
 •  bij de verdere indeling van de dossiers houdt men ook rekening het feit of er sprake is van een woonfunctie: dergelijke dossiers worden prioritair behandeld en moeten sneller worden aangepakt dan de andere dossiers; ​
 •  er worden ook voorrangscriteria aangenomen bij gezondheidsrisico's, milieugevaar of socio-economische overwegingen.  

 

Komt u in aanmerking voor hulp?

Doe de test 

 

Dien nu een aanvraag PSW in 

Aanvraag indienen

Andere artikelsTerug naar overzicht

Aanvraagtype CSC*

U komt in aanmerking voor dit type aanvraag als u de bodemsaneringswerken hebt gestart uiterlijk 31/05/2022 en de saneringsprocedure zelf uitgevoerd en voltooid hebt en een eindverklaring hebt.

Lees artikel

Aanvraagtype CSO*

U komt in aanmerking voor dit type aanvraag als u zélf de noodzakelijke bijkomende bodemonderzoeken en bodemsaneringswerken laat uitvoeren én financiert.

Lees artikel

Aanvraagtype CSW*

U komt in aanmerking voor dit type aanvraag als u de bodemsaneringswerken hebt gestart uiterlijk 31/05/2022 en zelf de bodemsanering verderzet en financiert.

Lees artikel

Aanvraagtype PSO*

U komt in aanmerking voor dit type aanvraag als u Promaz de noodzakelijke bijkomende bodemonderzoeken en bodemsaneringswerken laat uitvoeren en financieren.

Lees artikel
Uw antwoord niet gevonden?

Geen paniek, u vindt het waarschijnlijk terug in onze FAQ

Vind het antwoord in de FAQ