AANVRAAGTYPE PSO*

aTerug

Bij aanvraagtype PSO gaat het om een operationele én financiële tussenkomst.  
*PSO: Promaz Saneert en neemt de bodemsaneringsprocedure over na het eerste Onderzoek van de bodemverontreiniging 

 

Promaz helpt operationeel  
U komt in aanmerking als Promaz de noodzakelijke bijkomende bodemonderzoeken en bodemsaneringswerken kan laten uitvoeren en financieren tot er een eindverklaring van de overheid is.    

 

Timing en termijnen   
Pas als de aanmeldingsperiode afloopt op 28/02/2025, zal Promaz een definitief zicht krijgen op het aantal uit te voeren dossiers en het beschikbare budget. De timing van de effectieve start van de saneringsoperaties kan op dit moment dus nog niet vastgelegd worden. 

 

Uitzonderlijke dossiers  
Dossiers die een acuut milieu- en gezondheidsrisico inhouden zullen wél al opgestart worden in de aanmeldingsperiode.  
  
Terugbetaling is mogelijk  
Bij aanvraagtype PSO kunt u na afloop van de bodemsanering door Promaz ook een terugbetaling aanvragen. Het gaat dan om kosten die u als aanvrager al gemaakt hebt. 

 

Sneller saneren?  

Als u als aanvrager snéller wilt saneren, bestaat de mogelijkheid om na de aanmeldingsperiode éénmalig over te schakelen naar aanvraagtype CSO. U kunt dan zélf de noodzakelijke bijkomende bodemonderzoeken en bodemsaneringswerken opstarten én financieren, tot u een eindverklaring van de overheid hebt gekregen. Overschakelen van type PSO naar type CSO kan enkel na goedkeuring door Promaz en onder volgende voorwaarden.  ​​

 

1. Opstart procedure 

 1. Dien een aanvraag in bij Promaz via e-loket of via invulformulier 
 2. Promaz evalueert uw aanvraag op volledigheid en ontvankelijkheid (duurtijd 3 maanden) 
 3. Promaz maakt een overeenkomst op 
 4. U (de aanvrager) ondertekent de overeenkomst 

2. In functie van aanvraagtype PSO 

 1. Promaz maakt het saneringsprogramma op van alle dossiers, in functie van de Prioriteitsindex (duurtijd in functie van aantal dossiers en beschikbare middelen) 
 2. In functie van de Prioriteitsindex stelt Promaz voor om de sanering op te nemen in een jaarlijks op te stellen saneringsprogramma
 3. De overheid keurt het saneringsprogramma goed 
 4. Promaz start de uitvoering van de bodemsanering op
 5. De overheid keurt de uitgevoerde bodemsanering goed 
 6. Promaz heeft de mogelijkheid tot terugbetaling van kosten 

 

Welke dossiers krijgen prioriteit?    
Elk dossier wordt getoetst aan de prioriteitsindex (PIP), om de dringendheid van de sanering te bepalen. Die hangt af van het risico dat de aangetroffen verontreiniging inhoudt voor mens en milieu. Voor alle ontvankelijke aanvragen geldt dat ook socio-economische overwegingen meetellen in het bepalen van de prioriteit van aanpak. 

Deze randvoorwaarden bepalen mee de prioriteit:  

 • dossiers die een dreigend gevaar vormen voor mens en dier moeten in eerste instantie aangepakt worden; ​
 • bij de verdere indeling van de dossiers houdt men ook rekening het feit of er sprake is van een woonfunctie: dergelijke dossiers worden prioritair behandeld en moeten sneller worden aangepakt dan de andere dossiers; ​
 • er worden ook voorrangscriteria aangenomen bij gezondheidsrisico's, milieugevaar of socio-economische overwegingen.  

 

Dien nu een aanvraag PSO in 

Aanvraag indienen

Andere artikelsTerug naar overzicht

Aanvraagtype CSC*

U komt in aanmerking voor dit type aanvraag als u de bodemsaneringswerken hebt gestart uiterlijk 31/05/2022 en de saneringsprocedure zelf uitgevoerd en voltooid hebt en een eindverklaring hebt.

Lees artikel

Aanvraagtype CSO*

U komt in aanmerking voor dit type aanvraag als u zélf de noodzakelijke bijkomende bodemonderzoeken en bodemsaneringswerken laat uitvoeren én financiert.

Lees artikel

Aanvraagtype CSW*

U komt in aanmerking voor dit type aanvraag als u de bodemsaneringswerken hebt gestart uiterlijk 31/05/2022 en zelf de bodemsanering verderzet en financiert.

Lees artikel

Aanvraagtype PSW*

U komt in aanmerking voor dit type aanvraag als u de bodemsaneringswerken zelf reeds gestart hebt uiterlijk 28/02/2022 en Promaz de noodzakelijke bijkomende en bodemsaneringswerken verder laat uitvoeren en financieren.

Lees artikel
Uw antwoord niet gevonden?

Geen paniek, u vindt het waarschijnlijk terug in onze FAQ

Vind het antwoord in de FAQ